GlotPress

Translation of UpdraftPlus: Vietnamese

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Your label for this backup (optional) tên bản sao lưu (tùy chọn) Details

Your label for this backup (optional)

tên bản sao lưu (tùy chọn)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-10-25 14:24:24 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s does not allow authorisation of sites hosted on direct IP addresses. You will need to change your site's address (%s) before you can use %s for storage. %s không được sự cho phép của máy chủ trên địa chỉ IP trực tiếp. Bạn sẽ cần phải thay đổi địa chị trang của bạn (%s) trước khi bạn có thể sử dụng %s để lưu trữ Details

%s does not allow authorisation of sites hosted on direct IP addresses. You will need to change your site's address (%s) before you can use %s for storage.

%s không được sự cho phép của máy chủ trên địa chỉ IP trực tiếp. Bạn sẽ cần phải thay đổi địa chị trang của bạn (%s) trước khi bạn có thể sử dụng %s để lưu trữ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-10-25 14:26:30 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You need to supply both an email address and a password Bạn sẽ cần cả địa chỉ email và mật khẩu Details

You need to supply both an email address and a password

Bạn sẽ cần cả địa chỉ email và mật khẩu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-10-25 14:26:55 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your email address was valid, but your password was not recognised by UpdraftPlus.Com. địa chỉ email hợp lệ, nhưng mật khẩu không thể tìm thấy trên UpdraftPlus.Com Details

Your email address was valid, but your password was not recognised by UpdraftPlus.Com.

địa chỉ email hợp lệ, nhưng mật khẩu không thể tìm thấy trên UpdraftPlus.Com

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-10-25 14:29:50 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You entered an email address that was not recognised by UpdraftPlus.Com Địa chỉ email của bạn đã nhập không thể tìm thấy trên UpdfraftPlus.Com Details

You entered an email address that was not recognised by UpdraftPlus.Com

Địa chỉ email của bạn đã nhập không thể tìm thấy trên UpdfraftPlus.Com

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-10-25 14:29:59 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your backup is of a WordPress multisite install; but this site is not. Only the first site of the network will be accessible. Bản sao lưu của bạn là của một hệ thống cài đặt nhiều trang của WordPress; nhưng trang này thì không phải. Chỉ trang đầu tiên của hệ thống mới có thể truy cập Details

Your backup is of a WordPress multisite install; but this site is not. Only the first site of the network will be accessible.

Bản sao lưu của bạn là của một hệ thống cài đặt nhiều trang của WordPress; nhưng trang này thì không phải. Chỉ trang đầu tiên của hệ thống mới có thể truy cập

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-10-25 14:33:44 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you want to restore a multisite backup, you should first set up your WordPress installation as a multisite. Nếu bạn muốn sao lưu nhiều trang, bạn nên cài đặt bộ cài WordPess như là một dạng nhiều trang. Details

If you want to restore a multisite backup, you should first set up your WordPress installation as a multisite.

Nếu bạn muốn sao lưu nhiều trang, bạn nên cài đặt bộ cài WordPess như là một dạng nhiều trang.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-10-25 14:44:22 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
already done đã xong. Details

already done

đã xong.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-10-25 14:44:29 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
skipped (not in list) bỏ qua (không có trong danh sách) Details

skipped (not in list)

bỏ qua (không có trong danh sách)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-10-25 14:44:57 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Search and replacing table: Ô tìm kiếm và thay thế Details

Search and replacing table:

Ô tìm kiếm và thay thế

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-10-25 14:47:06 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Rows per batch hàng mỗi một lượt Details

Rows per batch

hàng mỗi một lượt

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-10-25 14:45:12 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
These tables only chỉ những ô Details

These tables only

chỉ những ô

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-10-25 14:46:48 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter a comma-separated list; otherwise, leave blank for all tables. nhập một danh sách ngăn cách bởi dấu phẩy, nếu không để trống các ô khác. Details

Enter a comma-separated list; otherwise, leave blank for all tables.

nhập một danh sách ngăn cách bởi dấu phẩy, nếu không để trống các ô khác.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-10-25 14:46:52 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You have not yet connected with your UpdraftPlus.Com account. bạn chưa kết nối với tài khoản UpdraftPlus.Com Details

You have not yet connected with your UpdraftPlus.Com account.

bạn chưa kết nối với tài khoản UpdraftPlus.Com

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-10-25 14:48:30 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You need to connect to receive future updates to UpdraftPlus. bạn cần kết nối để nhận những bản cập nhật trong tương lai từ UpdraftPlus Details

You need to connect to receive future updates to UpdraftPlus.

bạn cần kết nối để nhận những bản cập nhật trong tương lai từ UpdraftPlus

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-10-25 14:49:40 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as